Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

caothudeche

Moderator
Trụy tim với sê-ri này quá.
Đã chạy gần xong, nhá hàng trước và sẽ up khi tất cả bị lột mặt nạ.
Mọi người thích audio thu cả tiếng hò reo live hay là audio sạch nhỉ?

ADCreHfecWu_rLet8jAbfg-LqmqQkj940ZVwPDlxN6P2EpSZzp1PEJgKfk1pmOglfmcgzn-zWF-WnAcMGY4BOOgfJTzuzlBuoXnXsnJ1T2EZYM6w7cBKBdEmwhMECNOcjtcHqquN2Cs825txv6_Q_YtlVraqN6aGMKBUJOgfuHuQe-IFzLxRIll9SuK7zB2XigygpIdWBUUfypLp3zchPHEKRyvfFX4TILR5dPzeAX7GseFj_zwYb258VWuCA-IDHkfhHxaj_LHuReTUO_RakSAzdl-T_kNxkju53_vHaOrzzBneLCF6hxfChniBnk6DN5eKY-jr7HnPf81akYNM7RLCKTiJG4gYRSFVP2bneUyuO29b8f72E9o9PwETLwRhu72IkJBK-qOOx3zHjvOY4lhoDLMWqveJTFKhY7Eym9pnGvCHAG7ZRgscO8lcaZ2ivOImv_5pikaMSWePfL6g_OAI0vhh41Pj48ESvGLLHSGm7iwAbvSzN45685zSopTjlNDHTBgfy6QSK0ss9Xx9RyMF2MdBgJNJQeI4DuWQqyh4Aei6iyKsPcnhyGvXNK8DHdbFtxvmkkM_HmvzZw8b83kViis3QLFrsiCJlC30wRFZFeTh6ZL6NwSMmvy6rNdhFT9Y-6lRYUO74-HIzK3ou3h8J0H8VthEZqUtapAqic2QKEHaz34BinBNuSTTtQNGS3lt56g76nvjiKo-giFRWQug0JqKvlw4Ps69pTHpnsky_NnNx0tFo18ePkTP1ED54LH4qUuQ7oRTLwmdoALxGu3KqpEDv02bnKyNR9yVC7S4My7-maSyntIE2BeVeKKnrljrGxTI4tVtqAXzx4eN3i_N5tYg-xB3M0X73CQqJyxdKSFs2e3KL-ZNioAMHmrd9BuslbjDScAUuC7JRJM77luJlFZCKuQQtdpnXUBvjv520Y5F=w1654-h936-s-no
 
Bên trên