Thiết bị Lưu trữ và Truyền tải

HDD, Bluray Disc, DVD, mạng, cable...
Bên trên